Kontakt

Czekamy na wiadomość!

Contact details:

Message:

Wiadomość wysłana poprawnie. Close this notice.

Wyślij wiadomość

Dane kontaktowe:

Wiadomość wysłana poprawnie. Close this notice.
7 lat ago · by · Możliwość komentowania Jak wybrać najlepszą firmę leasingową? została wyłączona

Jak wybrać najlepszą firmę leasingową?

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru oferty z szeregu proponowanych przez różne towarzystwa leasingowe należy wziąć pod uwagę wiele czynników istotnych z punktu widzenia wieloletniego związku pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, jakim jest niewątpliwie kontrakt leasingowy. Przecież w wyniku umowy leasingowej powstaje zobowiązanie wobec leasingodawcy, oznaczające ponoszenie regularnych wydatków pieniężnych przez okres kilku lat. Ponadto wprowadzenie do firmy nowego środka trwałego jest pewnego rodzaju inwestycją, która ma przynieść określone korzyści w postaci dodatkowych przychodów. Stąd należy z dużą ostrożnością podchodzić do wyboru oferty sfinansowania takiej inwestycji.

Oto podstawowe pytania, jakie należy zadać, a następnie dokonać szczegółowej analizy uzyskanych odpowiedzi z różnych towarzystw leasingowych.

Jaki jest proponowany typ leasingu, a co za tym idzie – kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych?
Jaka jest suma opłaty leasingowych i jaki jest sposób ich rozłożenia?
Czy proponowany okres leasingu jest adekwatny do potrzeb i możliwości klienta?
Czy występuje kaucja (depozyt) gwarancyjna?
Czy wymagane są inne dodatkowe zabezpieczenia?
W jaki sposób towarzystwo leasingowe bada zdolność klienta do podpisania umowy leasingu?
Jak szybko firma leasingowa przedstawia środki finansowe do dyspozycji klienta?
Kto ponosi koszty operacyjne?
Jakie są zasady rozliczeń z klientami przy zmianach podstawowych stóp procentowych?
Jakie są zasady rozliczeń w przypadku występowania opóźnień w terminowym regulowaniu zobowiązań przez klienta?
Jakie są zasady rozliczeń w przypadku zaistnienia szkód?
Jaka jest przewidywana wartość likwidacyjna (końcowa) przedmiotu po zakończeniu leasingu i kto może wziąć udział w późniejszej transakcji sprzedaży?
Jakie jest ryzyko bankructwa firmy leasingowej?

Próbując odpowiedzieć na te pytania dochodzimy do wniosku, że możność dokonywania odpisów amortyzacyjnych występuje jedynie w przypadku leasingu finansowego. Zatem czy koszty z tytułu opłat leasingowych oraz koszt obsługi finansowej w leasingu operacyjnym są na podobnym poziomie, jak możliwość amortyzowania sprzętu w układzie amortyzacji przyspieszonej?

Jeśli chodzi o początkowe koszty zawarcia transakcji (prowizje, koszty manipulacyjne, wpłaty początkowe, itp.) to faktycznie zmniejszają one wysokość tzw. pożyczki leasingowej, podobnie jak degresywne rozłożenie opłat w czasie. Zatem, czy odzyskany podatek dochodowy w wyniku transakcji leasingu operacyjnego rekompensuje wysoki stopień degresji w porównaniu do kosztów finansowych transakcji?

Analiza jedynie sumy opłat leasingowych nie wystarcza do poprawnej oceny przedstawionych ofert. Ponadto w przypadku leasingobiorców o sezonowym charakterze przychodów istotne znaczenie ma elastyczność kształtowania opłat leasingowych, stosownie do tych przychodów.

Z kolei, gdy zapytamy o okres leasingu, to okazuje się, iż obecnie coraz więcej firm leasingowych proponuje bardzo szerokie spektrum czasu trwania umowy leasingowej, najczęściej od jednego roku do pięciu lat.

Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń powoduje utratę dodatkowych możliwości zaciągnięcia innych kredytów i pożyczek przez leasingobiorcę, co może spowodować utratę zysków z braku dodatkowych możliwości inwestycyjnych.

Jeśli chodzi o sposób badania zdolności klienta do podpisania umowy leasingu przez leasingodawcę – okazuje się, że występujące skrajności w podejściu do klienta nie są dobre, gdyż z jednej strony zawieranie kontraktów jedynie na dowód osobisty może przynieść firmie leasingowej kłopoty w przyszłości z niesolidnymi klientami lub ze zwykłymi oszustami, a z drugiej strony wymaganie skomplikowanych wieloletnich prognoz finansowych wraz z tysiącem zaświadczeń obrazujących sytuację prawną i ekonomiczno-finansową w przypadku leasingu środka transportu o wartości 20.000 zł i z wpłatą klienta na poziomie 40% wartości jest również przesadą.

Niekiedy mniejsze towarzystwa leasingowe, nieposiadające własnych środków finansowych w odpowiedniej wysokości muszą czekać na środki finansowe ze źródeł zewnętrznych (np. z banku po sprzedaży wierzytelności z umowy leasingowej). W takiej sytuacji uruchomienie płatności za przedmiot leasingu może nastąpić dużo później od podpisania kontraktu leasingowego, a zwykle klient w tym okresie nie może dysponować wybranym środkiem, ponieważ nie może odebrać go od dostawcy przedmiotu leasingu.

W skrajnych sytuacjach firmy leasingowe zastrzegają w postanowieniach ogólnych warunków umowy leasingowej możliwość odstąpienia od kontraktu leasingowego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez leasingodawcę w przypadku odmowy sfinansowania umowy przez bank współpracujący z firmą leasingową. Oczywiście takich firm należy się wystrzegać, gdyż niepotrzebnie zajmują czas i blokują pieniądze zainteresowanym leasingiem klientom.

Niekiedy firmy leasingowe przejmują na siebie obowiązek ponoszenia kosztów operacyjnych, czyli kosztów związanych z ubezpieczeniami lub z przeglądami oraz remontami okresowymi i tym podobnych, lecz oczywiście zwykle koszty te są wliczone w cenę usługi leasingu bez jednoznacznego ich wyodrębnienia.

Wobec wciąż niestabilnej niestety sytuacji na polskim rynku finansowym istnieje ryzyko zmian podstawowych stóp finansowych lub kursów walut. Ponieważ firmy leasingowe posiłkują się kapitałem zewnętrznym, którego koszt jest mocno związany z wymienionymi wyżej wskaźnikami, istnieje zatem możliwość obciążenia klienta zwiększonymi kosztami. Ważne jest zatem, aby postanowienia umowy leasingowej odnosiły się do zmian tych wskaźników w oba kierunki, tzn. w przypadku zmniejszenia podstawowych stóp procentowych automatycznemu obniżeniu podlegałyby bieżące opłaty leasingowe.

W przypadku długich kontraktów leasingowych niejednokrotnie trudno jest przewidzieć koniunkturę rynku za kilka lat, zdarzyć się mogą też nieprzewidziane, obiektywne trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań przez klienta. Ważne jest, aby czynności windykacyjne uruchamiane przez firmę leasingową, nie były automatyczne bez względu na charakter ich trudności.

Przy wyborze leasingu jako formy finansowania inwestycji, a co za tym idzie – firmy leasingowej należy pamiętać, aby sprawdzić, jaka jest jej kondycja ekonomiczno-finansowa, gdyż niezależnie od rodzaju leasingu, prawnym właścicielem leasingu jest leasingodawca. W sytuacji skrajnej, gdy wystąpią trudności finansowe i zagrożenie upadłością cały majątek towarzystwa leasingowego (również leasingowany pojazd) wejdzie do masy upadłościowej. W takiej sytuacji, leasingobiorca z pewnością nie będzie pierwszy na liście niezaspokojonych wierzycieli firmy.

Autor: Piotr Wojnar
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło:
Załupka D./Żyniewicz M.: op. cit., s. 112-114

Kredyt gotówkowy

Gotówka
na realizację marzeń

Nawet do 160 000 PLN - Szybka decyzja kredytowa.

Siedziba firmy

Unido Finanse
Optymalne rozwiązania finansowe

Dane kontaktowe

E-mail adres:

Pracujemy od 9:00 do 18:00